اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

روی آب راه بـــرو!

شما حتى اگه روى آب راه بريد كسانى وجود دارند كه ايراد ميگيرن و ميگن چون كه شنا بلد نيست اينطوریه پس شما كار خودتو انجام بده؛